Końcem stycznia podpisano umowę na realizację Pomorskich Badań Ruchu 2024, które potrwają niemal do końca 2024 roku. 14 lutego natomiast odbyła się konferencja prasowa inaugurująca badania, podczas której zaprezentowano Wykonawców zadania,  konsorcjum trzech firm: PBS sp. z o.o., występującego jako lidera konsorcjum, oraz VIA VISTULA sp. z o.o. i Rubika Tomasz Dziedzic.

 

Cel projektu

Celem projektu jest zgromadzenie danych o przemieszczeniach mieszkańców Pomorza. Jednym z najważniejszych komponentów projektu będą badania ankietowe w gospodarstwach domowych, które będą przeprowadzane w wylosowanych gospodarstwach domowych. Innym typem prac są badania pozwalające określić natężenie ruchu drogowego na sieci dróg w województwie, badania frekwencji pasażerskich w środkach transportu zbiorowego, zarówno pod kątem kolei, jak również autobusów. Badany będzie także ruch tranzytowy przez obszar województwa. W sezonie letnim planowane jest przeprowadzenie badań ruchu turystycznego, zwłaszcza w tzw. "pasie nadmorskim". Wszystkie zgromadzone dane posłużą budowie makrosymulacyjnego modelu ruchu dla województwa pomorskiego - Pomorskiego Modelu Ruchu (PMR). PMR będzie multimodalnym modelem transportowym uwzględniającym wszystkie funkcjonujące na obszarze systemy transportowe.

Badania będą realizowane przez ankieterów w gospodarstwach domowych, a także obserwatorów poruszających się w autobusach na terenie województwa. Dodatkowo w obszarze montowane będą urządzenia pomiarowe (kamery), które pozwolą na rejestrację wielkości natężenia ruchu drogowego i badania tranzytu. W przypadku kolei, będzie ona objęta badaniami w sposób hybrydowy: zarówno przez obserwatorów, jak również przy pomocy kamer montowanych na peronach kolejowych. Badania obejmą teren całego województwa z wyłączeniem miasta Gdańska, na obszarze którego w 2022 roku przeprowadzono już szczegółowe Gdańskie Badania Ruchu 2022.

 

Pomorski Model Ruchu

Z uwagi na zakres i obszar badań, a także planowane prace przy budowie modelu ruchu, podczas konferencji podpisane zostały również porozumienia mające na celu wspólną współpracę przy realizacji Pomorskich Badań Ruchu 2024 oraz Pomorskiego Modelu Ruchu pomiędzy Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego, a jego partnerami tj. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdynia oraz Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Co istotne, Pomorski Model Ruchu będzie kompatybilny ze Zintegrowanym Modelem Ruchu, opracowywanym przez CUPT.

Pomorski Model Ruchu pozwoli na analizę potoków w transporcie indywidualnym i zbiorowym oraz funkcjonowanie transportu w województwie oraz prognozowanie ruchu w kolejnych latach w perspektywie aż do 2050 roku. Docelowo ma on stanowić narzędzie wspomagające w podejmowaniu strategicznych decyzji z zakresu realizacji inwestycji w ramach polityki transportowej województwa. Dzięki wykorzystaniu modelu symulacyjnego możliwe będzie prognozowanie efektywności poszczególnych rozwiązań (np. budowy nowych dróg, linii kolejowych, zmian w ofercie transportu zbiorowego itp.), a tym samym bardziej efektywne wydatkowanie środków, w tym środków zewnętrznych.

 

Badania Natężenia Ruchu Drogowego

W ramach pierwszego etapu – tzw. wiosennych badań - pomiary natężenia ruchu drogowego zostały przeprowadzone w 367 punktach na terenie całego województwa pomorskiego. Zebrane dane umożliwią szczegółową analizę sposobu, w jaki mieszkańcy regionu poruszają się po jego obszarze. Te informacje są kluczowe do oceny funkcjonowania systemu transportowego oraz identyfikacji potencjalnych obszarów wymagających poprawy. Tego rodzaju dane mogą służyć między innymi do kalibracji modelu ruchu badanego obszaru, pozwalając tym samym na bardzo wysoką wiarygodność otrzymywanych z modelu wyników.

 

Badania Napełnień w Transporcie Zbiorowym

Równolegle realizowane były badania dotyczące napełnień w transporcie zbiorowym. Obserwatorzy przeprowadzili pomiary w 107 punktach przekrojowych, monitorując ruch z zewnątrz pojazdów. Ponadto, obserwatorzy wykonujący pomiary wewnątrz autobusów zrealizowali blisko 2 tysiące kursów, analizując potoki pasażerskie u przewoźników z całego województwa pomorskiego.

Zgromadzone dane umożliwią przeprowadzenie dogłębnych analiz oraz opracowanie rekomendacji, które przyczynią się do usprawnienia systemu transportu publicznego w województwie pomorskim. Wierzymy, że wyniki tych badań będą miały znaczący wpływ na przyszłe decyzje związane z zarządzaniem systemem transportowym oraz funkcjonowaniem transportu publicznego w regionie.

 

Źródło danych i informacje o projekcie: https://pbpr.pomorskie.pl/