SUMP BOF

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 jest wynikiem analizy wielu czynników. W ramach prac wykonano Diagnozę stanu istniejącego, badania ruchu drogowego, w tym rowerowego, a także przeprowadzono ankiety wśród mieszkańców Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Opracowano model ruchu w środowisku PTV Vision – Visum w wersji 18.0, który jest elementem pomocniczym i powinien być wykorzystywany przy dalszych pracach związanych z SUMP lub wynikających z SUMP. Wynikiem dalszych prac jest Opracowanie scenariuszy i wariantów planowania, które zawierają możliwości rozwoju systemu transportowego w trzech scenariuszach, które były dyskutowane i oceniane przez zespół interesariuszy. Kolejnym krokiem była Identyfikacja działań i plan wdrożenia, który zawierał pakiet działań możliwych do podjęcia do roku 2028 i 2035 wraz z propozycją harmonogramu i priorytetu ich wdrażania. Efektem końcowym jest dokument Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który zawiera wyciąg ze wcześniejszych raportów wraz z rekomendacjami w uproszczonej, zwięzłej formie. Komponentem końcowym jest opracowana do dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko, która zawiera opis aspektów środowiskowych. Elementy składowe, stanowiące odrębne dokumenty Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 (SUMP BOF):

  • Diagnoza stanu istniejącego;
  • Scenariusze i warianty planowania;
  • Identyfikacja działań i plan wdrożenia;
  • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 powstał na zlecenie i przy współfinansowaniu przez gminy Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: Gminę Miasto Białystok, Gminę Choroszcz, Gminę Czarna Białostocka, Gminę Dobrzyniewo Duże, Gminę Juchnowiec Kościelny, Gminę Łapy, Gminę Supraśl, Gminę Turośń Kościelna, Miasto i Gminę Wasilków, Gminę Zabłudów oraz ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 - 2020.