Badania w transporcie zbiorowym

Nazwa: Badanie potoków pasażerskich na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Klient: Powiat Tatrzański

Zakończenie: grudzień 2017

Charakterystyka projektu:

 • Przeprowadzenie badań wymiany pasażerskiej w wybranych 15 zespołach przystanków autobusowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w dwa dni robocze i sobotę
 • Określenie wielkości wymiany pasażerskiej na poszczególnych przystankach
 • Określenie poziomu realizacji kursów

Nazwa: Badanie potoków pasażerskich na wybranych przystankach komunikacji miejskiej aglomeracji warszawskiej wraz z digitalizacją wyników

Klient: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Zakończenie: listopad 2017

Charakterystyka projektu:

 • Dwukrotne przeprowadzenie badań potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na wszystkich stacjach pierwszej linii metra
 • Dwukrotne przeprowadzenie badań potoków pasażerskich na 120 przystankach komunikacji miejskiej
 • Digitalizacja wyników pomiarów

Nazwa: Badania struktury przejazdów pasażerów komunikacji zbiorowej w Łodzi

Klient: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Zakończenie: listopad 2017

Charakterystyka projektu:

 • Badania ankietowe struktury przejazdów pasażerów na próbie nie mniejszej niż 40000 osób
 • Analiza obowiązującej sieci sprzedaży biletów na podstawie badania opinii pasażerów
 • Określenie struktury rodzajowej przejazdów, ruchliwości, relacji przejazdów oraz przedsiadkowości
 • Określenie zainteresowania pasażerów w zakresie korzystania z połączeń kolejowych w granicach Miasta Łodzi w ramach wzajemnego honorowania biletów
 • Propozycje zmian w obowiązującej taryfie biletowej

Nazwa: Audyt bezpieczeństwa taboru MPK sp. z o.o. w Tarnowie

Klient: MPK Sp. z o.o. w Tarnowie

Zakończenie: wrzesień 2017

Charakterystyka projektu:

 • Analiza stanu taboru
 • Analiza funkcjonowania systemu napraw
 • Analiza przeglądów okresowych
 • Nadzór i eksploatacja taboru
 • Ocena stanu bezpieczeństwa taboru

Nazwa: Gdańskie Badania Ruchu 2016 wraz z opracowaniem transportowego modelu symulacyjnego Gdańska

Klient: Biuro Rozwoju Gdańska

Zakończenie: marzec 2017

Charakterystyka projektu:

 • Przeprowadzenie badań podróży i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdańska - badania ankietowe w gospodarstwach domowych, próba 10000
 • Pomiary natężenia ruchu drogowego i rowerowego - 105 skrzyżowań i 19 przekrojów
 • Pomiary potoków pasażerskich w środkach transportu zbiorowego - 113 przekrojów dla linii tramwajowych i autobusowych, 22 przekroje dla linii kolejowych
 • Badania ankietowe w porcie lotniczym im. Lecha Wałęsy
 • Opracowanie wyników badań i pomiarów
 • Opracowanie transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdańska

Nazwa: Wykonanie pomiaru potoków pasażerskich wśród wybranych przewoźników autobusowych

Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakończenie: wrzesień 2016

Charakterystyka projektu:

 • Dwukrotne przeprowadzenie całodziennych pomiarów potoków pasażerskich w 22 polskich miastach, w 33 lokalizacjach
 • Opracowanie wyników badań pomiarów potoków pasażerskich