Studium Aglomeracji Rybnickiej

Charakterystyka projektu:

 • wprowadzenie danych o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i centrach logistycznych (założenia funkcjonalno-programowe pracy obiektów, pomiar generowanego ruchu),
 • badania zachowań komunikacyjnych znaczących zakładów pracy w zakresie organizacji przewozów pracowniczych i przewozów towarów,
 • badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców obszaru opracowania w gospodarstwach domowych (próba badania ankietowego – 3% populacji, tj. około 6000 gospodarstw domowych),
 • wprowadzenie do Systemu Informacji o Terenie (SIT) danych przestrzennych ze Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP), Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), strategii oraz studiów komunikacyjnych/ transportowych jednostek administracyjnych wchodzących w skład obszaru opracowania,
 • pomiary natężenia ruchu drogowego,
 • pomiary napełnień środków transportu zbiorowego,
 • zakodowanie danych sieciowych i ruchowych od przewoźników działających na terenie aglomeracji oraz jej BOF (kodowanie: sieci, linie, rozkłady jazdy),
 • multimodalny model ruchu w stanie istniejącym wraz z jego walidacją,
 • opracowanie multimodalnego, wariantowego systemu transportu osób (indywidualnego, w tym rowerowego i zbiorowego) oraz ładunków,
 • analiza stanu istniejącego,
 • analizy procesów demograficznych,
 • opracowanie wariantowych danych do rejonów komunikacyjnych z uwzględnieniem procesów demograficznych, procesów deglomeracyjnych, analizy atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, analizy chłonności nowych terenów inwestycyjnych wg trzech scenariuszy rozwojowych: optymistycznego (pozytywnego), pesymistycznego (negatywnego) oraz neutralnego (realistycznego),
 • opracowanie wielokryterialnych analiz wariantów układu drogowo-ulicznego dla obszaru opracowania z uwzględnieniem wskazań Białej Księgi Transportu.