Pomiary ruchu

Pomiary ruchu

Pomiary ruchu podstawą do wykonywania analiz i studiów transportowych.

Potrzebujesz kompleksowej wiedzy obrazującej istniejący stan obciążenia sieci drogowej? Chcesz wiedzieć ilu pasażerów przemieszcza się na co dzień środkami transportu zbiorowego? Wykonamy dla Ciebie niezbędne badania ruchu.

2

Kompleksowe badania ruchu obejmują swoim zakresem m. in. : pomiary natężenia ruchu drogowego i badania napełnień środków transportu zbiorowego. Przeprowadzenie ich umożliwia uzyskanie wiarygodnych danych stanowiących podstawę do analiz stanu istniejącego badanego obszaru.

Dodatkowo dzięki stosowaniu metody wideofilmowania możemy wielokrotnie wracać do analizowanego pomiaru i śledzić nie tylko ruch, ale również zachowania kierowców, pieszych, rowerzystów.

Wykonujemy:

  • pomiary natężenia ruchu drogowego metodą wideofilmowania tarcz skrzyżowań lub przekrojów dróg,
  • pomiary natężenia ruchu drogowego metodą ręcznego pomiaru zliczania pojazdów z podziałem na kategorie i kierunki ruchu (uwzględniając ruch rowerowy i pieszy),
  • pomiary czasu wymiany pasażerów na przystankach transportu zbiorowego,
  • pomiary liczby pieszych m.in. w przejściach podziemnych dworców kolejowych,
  • pomiary napełnień w środkach transportu zbiorowego uwzględniające obserwacje wewnątrz lub na zewnątrz pojazdów,
  • pomiary na przejazdach kolejowo-drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Załącznik nr 1),
  • badania ruchu pozwalające na określenie Średniodobowego Ruchu (SDR).

Aktualności

[fts_facebook id=232988326743817 posts_displayed=page_only height=550px type=page]