Plan Mobilności

Plan mobilności

Nowe podejście w planowaniu mobilności w mieście.

Chcesz opracować i wdrożyć Plan Zrównoważonej Mobilności? Pomożemy Ci zebrać wszelkie sugestie, możliwe rozwiązania, wskażemy działania i ustalimy kolejne kroki w celu wdrożenia tego dokumentu z sukcesem.

home

Plan Mobilności, to dokument strategiczny, którego podstawą jest zasada zrównoważonego rozwoju, a głównym celem jest podnoszenie jakości życia. Plan Mobilności może dotyczyć dowolnej społeczności: szkoły, miasta, gminy, pracowników przedsiębiorstwa.

Czy wiesz, że Plan Mobilności Miejskiej jest często niezbędny do aplikowania o dofinansowanie planowanych działań z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie? Kryteria wyboru wniosków określają konieczność posiadania przez jednostki samorządu terytorialnego dokumentu o charakterze planistycznym, zawierającego odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe. Funkcje takiego dokumentu pełni m.in. Plan Mobilności Miejskiej.

Opracowanie dokumentu poprzedzone jest szeregiem kompleksowych badań na analizowanym obszarze, obejmujących:

 • ankiety zachowań komunikacyjnych mieszkańców przeprowadzane w gospodarstwach domowych,
 • analizę ruchową dużych generatorów ruchu – przedsiębiorstwa, strefy ekonomiczne, szkoły,
 • pomiary natężenia ruchu drogowego,
 • pomiary napełnień środków transportu zbiorowego,
 • analizę rotacji pojazdów na parkingach,
 • analizę dostępności do przystanków transportu zbiorowego i dworców kolejowych,
 • monitoring istniejącej sieci dróg dla rowerów,
 • badania satysfakcji pasażerów transportu zbiorowego.

 

Wynikiem przeprowadzonych analiz są propozycje wdrożenia działań innowacyjnych z zakresu:

 • budowy parkingów typu Park&Ride (P+R), Bike&Ride (B+R), Kiss&Ride (K+R),
 • wskazania lokalizacji oraz koncepcji funkcjonowania węzłów przesiadkowych,
 • poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego,
 • budowy, przebudowy infrastruktury liniowej i punktowej transportu zbiorowego,
 • budowy, rozbudowy systemów wypożyczalni rowerów miejskich,
 • zwiększenia dostępności do infrastruktury transportowej (przystanków komunikacyjnych, dróg dla rowerów i ciągów pieszych),
 • wyznaczania tras rowerowych.

Aktualności

[fts_facebook id=232988326743817 posts_displayed=page_only height=550px type=page]