Model ruchu

Model ruchu

Zwizualizuj swoje zamierzenia.

Dla lepszego poznania i odwzorowania systemu transportowego wykonujemy analizy makro i mikro symulacyjne i prognozy ruchowe. Dzięki nim możliwe jest wytyczenie kierunków rozwoju sieci oraz planowanie i ocena funkcjonowania. Wynikiem przeprowadzonych analiz może być model ruchu sieci transportowej lub jej elementów, który jest matematycznym opisem rzeczywistych przemieszczeń osób na analizowanych terenie. Model sieci transportowej jest oparty m.in. na wynikach badań ankietowych, rozkładzie przestrzennym podróży, podziale zadań przewozowych i rozkładzie podróży na sieć drogową.

Model ruchu - Oferta

Jak można wykorzystać model ruchu?

  • Do analizy wpływu budowy nowej inwestycji w mieście,
  • Do sprawdzenia istniejącego i prognozowanego obciążenia sieci transportowej (dla transportu indywidualnego i zbiorowego),
  • Do dopasowania tras linii transportu zbiorowego do rzeczywistych potrzeb mieszkańców,
  • Do analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • Do zobrazowania zmian ruchowych występujących w przypadku zaplanowanych zmian organizacji ruchu

Na podstawie dokładnej analizy stanu istniejącego, na bazie modelu symulacyjnego, opracowujemy prognozy ruchu, które wskazują przewidywaną wielkość ruchu przy uwzględnieniu założonych zmiennych. Takie zobrazowanie jest niezbędne do podjęcia trafnych decyzji związanych z planowanymi inwestycjami.

Do wykonania symulacji wykorzystujemy modele matematyczne oraz profesjonalne oprogramowanie PTV Vision.

Aktualności

[fts_facebook id=232988326743817 posts_displayed=page_only height=550px type=page]