Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „…” jest VIA VISTULA Franek i Struska Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 89/55, 30-408, o numerze NIP 945-215-35-11.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej http://www.viavistula.pl
 4. Konkurs jest organizowany w związku z realizacją Gdańskich Badań Ruchu 2016, które zgodnie z umową BRG-11/2016 z dnia 2 lutego 2016r. firma VIA VISTULA wykonuje na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska.
 5. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała bądź pracująca na terenie Gdańska, która jest autorem trasy podróży zgłaszanej przez nią do Konkursu
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie kwestionariusza ankietowego – Badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Miasta Gdańska – w wersji internetowej, na stronie organizatora konkursu lub w wersji papierowej w trakcie wizyty ankietera - oraz nadesłanie propozycji najbardziej oryginalnej podróży realizowanej na terenie Gdańska dowolnymi środkami transportowymi.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu .
 4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Gdańska lub osób wykonujących codzienne podróże do pracy do Miasta Gdańska.
 5. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać poprzez stronę internetową Organizatora viavistula.pl

 

3. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU:

 1. Konkurs trwa w okresie 6 kwietnia – 22 czerwca 2016r.
 2. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane w okresie 6 kwietnia – 11 czerwca 2016r.
 3. Wyłonienie Imion i Nazwisk pięciorga Laureatów Konkursu, nastąpi w drodze głosowania członków komisji konkursowej, wybranej przez Organizatora, w dniu 12 czerwca 2016r.
 4. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora w dniu 22 czerwca 2016r.

 

4. WYŁONIENIE ZWYCIĘŻCÓW

 1. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora wyłoni pięciu Laureatów Konkursu, których zgłoszenia zostaną zaprezentowane na stronie Organizatora i poddane ocenie.
 2. Ocena zgłoszenia konkursowego będzie możliwa na stronie Organizatora poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” przy wybranym zgłoszeniu konkursowym. Oceny będzie mogła dokonać każda chętna osoba, która wejdzie na stronę Organizatora.
 3. Z jednego numeru IP komputera można oddać jeden głos.
 4. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której zgłoszenie konkursowe zostanie polubione przez największą liczbę osób.
 5. Do zdobycia w konkursie są:
 • Rower elektryczny dla zwycięzcy konkursu, który można odkupić od Organizatora za 1zł +VAT
 • Gadżety firmowe dla pozostałych czterech laureatów konkursowych
 • Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej viavistula.pl
 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w terminie 24 godz. za pośrednictwem prywatnej poczty e-mail oraz sposobie przekazania nagrody.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zorganizowania gali finałowej konkursu, podczas Konferencji prasowej. W takim przypadku finaliści zobowiązani są do uczestnictwa w niej. Jest to warunek przyznania nagrody i uzyskania statusu laureata konkursu.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie  viavistula.pl
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.