WR-D-12

Wytyczne wykonywania pomiarów ruchu drogowego

WR-D-12 podejmują próbę ujednolicenia i ustandaryzowania podejścia do wykonywania pomiarów ruchu drogowego z uwzględnieniem możliwych sposobów prezentacji, archiwizacji i udostępniania danych.

Stanowią jedno z serii opracowań, które wchodzą w skał Wzorców i Standardów (WiS) rekomendowanych do stosowania przez ministra właściwego do spraw transportu.

WiS pełnią rolę jednego ze zbiorów wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Ich celem jest wspomaganie projektantów, zarządców dróg i całej administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawców w ich codziennej pracy, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszej, aktualnej, sprawdzonej i jednoznacznie sformułowanej wiedzy technicznej w drogownictwie.

Opracowanie jest dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury w zakładce "WR-D", sekcja "Sieć dróg i ruch drogowy": https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d