SUMP KOF – O PROJEKCIE

Projekt pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF) wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją” realizowany jest na zlecenie Gminy Kielce.

Dotyczy obszaru, w skład którego wchodzi 13 gmin działających w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego:

 • Miasto Kielce
 • Gmina Chęciny
 • Gmina Chmielnik
 • Gmina Daleszyce
 • Gmina Górno
 • Gmina Masłów
 • Gmina Miedziana Góra
 • Gmina Morawica
 • Gmina Piekoszów
 • Gmina Pierzchnica
 • Gmina Nowiny
 • Gmina Strawczyn
 • Gmina Zagnańsk.

Czym jest plan mobilności SUMP?

SUMP to długoterminowa strategia nastawiona na dobry dostęp do celów podróży i usług, zawierająca także plan wdrożenia.

Podstawowe cechy SUMP to:

 • Długofalowa wizja z klarownym planem wprowadzenia
 • Zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy
 • Zrównoważony i zintegrowany rozwój środków transportu
 • Analiza sytuacji obecnej i prognoza skuteczności
 • Stały monitoring oraz raportowanie wniosków i doświadczeń
 • Dbanie o ochronę środowiska

Podstawowe cele planu mobilności:

 • Zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom połączeń transportowych umożliwiających dostęp do celów podróży i usług
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Poprawa jakości powietrza oraz redukcja hałasu i emisji gazów cieplarnianych
 • Poprawa efektywności transportu osób i towarów
 • Zwiększenie atrakcyjności i jakości środowiska

SUMP diagnozuje i wyjaśnia problemy z zakresu mobilności na danym obszarze, wskazuje odpowiednie działania i zachęca do kształtowania wśród mieszkańców wybranych zachowań komunikacyjnych. Wskazuje narzędzia monitoringu stanu mobilności i weryfikacji prowadzonych działań. Metodyka towarzysząca sporządzaniu SUMP polega na poznaniu potrzeb interesariuszy oraz mieszkańców, a następnie na selekcji rozwiązań, które zapewniają najlepszą dostępność  przy najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko.  SUMP zakłada kompleksowe podejście wraz z uwzględnieniem planowania przestrzennego by zapewnić mieszkańcom dostępność usług podstawowych w ich okolicy. W ramach planu premiowane są również postawy przyczyniające się do poprawy stanu środowiska czyli przemieszczanie się pieszo lub przy użyciu roweru. Plan ma charakter operacyjno-strategiczny, w jego ramach działania rozważane są w horyzoncie na co najmniej 10 lat. SUMP to przede wszystkim wybór odpowiednich środków, które będą spójne z długoterminową wizją rozwoju obszaru. Z czasem zmieniają się wyzwania z zakresu mobilności. Niegdyś stawiano na jak największy rozwój infrastruktury drogowej i promowanie transportu indywidualnego. Teraz natomiast zauważyliśmy że wzrost liczby samochodów jedynie wydłuża czas podróży. Efektem tego było podjęcie działań służących zrównoważeniu transportu co pozytywnie wpłynie na jakość życia oraz mobilność. Sama forma opracowania strategii charakteryzuje się przejrzystością oraz prostą formą dostarczając zarazem mnogich informacji. Ma to na celu utożsamienie się mieszkańców z planem i zachęcenie do partycypacji społecznej w tworzeniu rozwiązań poprawiających mobilność na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.