SUMP GOFR

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” (PZM GOFR) wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem konsultacji społecznych, badaniami i aktualizacją modelu ruchu (obszar ROF) oraz promocją i jego prezentację przed radami gmin.

PZM GOFR to długoterminowa strategia, której celem będzie zapewnienie jak najlepszego dostępu do celów podróży. W planie zostaną uwzględnione wszystkie środki transportu z naciskiem na ekologiczne formy podróży oraz transport publiczny wraz z ograniczaniem przemieszczania się samochodami.

Po analizie przeprowadzonej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, projekt realizowany w ramach porozumienia międzygminnego znalazł się wśród zakwalifikowanych do finansowego wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach; konkurs nr POIiŚ.6.1/1/22).