Koncepcje systemu rowerowego i pieszego

Nazwa: Koncepcja rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Klient: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Zakończenie: czerwiec 2016

Charakterystyka projektu:

 • Inwentaryzacja isteniejących i planowanych do budowy tras rowerowych
 • Analiza danych dotyczących  przebiegu istniejącej i planowanej do budowy infrastruktury rowerowej
 • Wskazanie głównych kierunków działań wynikających z dokumentów strategicznych i planistycznych odnoszących się do kwestii  systemu transportowego na terenie KrOF
 • Przedstawienie koncepcji rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie KrOF
 • Sformułowanie standardów, jakim powinna odpowiadać infrastruktura rowerowa na terenie KrOF
 • Przeprowadzenie konsultacji koncepcji i standardów

Nazwa: Koncepcja funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego Veturlio po 2016 roku

Klient: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Zakończenie: grudzień 2015

Charakterystyka projektu:

 • analiza stanu istniejącego,
 • analiza funkcjonowania systemów roweru publicznego w Polsce i na świecie,
 • analiza danych dotyczących wypożyczeń w systemie w latach 2012-2015,
 • dostępność stacji Veturilo,
 • nasycenie obszaru stacjami Veturilo,
 • najpopularniejsze połączenia,
 • dane dotyczące wypożyczeń,
 • konsultacje społeczne (9 spotkań),
 • kosztorys,
 • możliwe rozwiązania technologiczne pod kątem wdrożenia ich w Warszawie,
 • koncepcję rozwoju obszarowego systemu Veturilo (trzy scenariusze),
 • rozwiązania techniczne, które staną się podstawą specyfikacji do przetargu,
 • założenia organizacyjno-zarządcze do przetargu.

Nazwa: Studium rozwoju infrastruktury rowerowej w Kołobrzegu

Klient: Gmina Miasto Kołobrzeg

Zakończenie: wrzesień 2015

Charakterystyka projektu:

 • Szczegółowa inwentaryzacja istniejącej infrastruktury rowerowej.
 • Analiza stanu istniejącego sieci tras rowerowych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wraz z ogólnymi wnioskami stanowiącymi wytyczne do dalszych prac projektowych.
 • Projekt docelowego przebiegu dróg – tras rowerowych oraz pasów rowerowych.
 • Przedstawienie zbiorczego przebiegu tras rowerowych na mapie miasta Kołobrzeg.
 • Wykonanie pomiarów uzupełniających ruchu rowerowego.
 • Opracowanie wstępnego harmonogramu budowy tras głównych, lokalnych i rekreacyjnych w celu możliwie najszybszego uzyskania spójnego układu komunikacyjnego.
 • Stworzenie katalogu standardów projektowych i wykonawczych dla budowy infrastruktury rowerowej w Kołobrzegu.
 • Projekt docelowej lokalizacji parkingów rowerowych na terenie miasta Kołobrzeg.
 • Wskazanie lokalizacji dodatkowej infrastruktury rowerowej
 • Wskazanie nieprawidłowości występujących w istniejących ścieżkach rowerowych.
 • Zaprojektowanie Systemu Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego