Koncepcje i studia transportowe

Nazwa: Plan Mobilności dla Gminy Czernichów

Klient: Urząd Gminy Czernichów

Zakończenie: maj 2017

Charakterystyka projektu:

 • Analiza wyników badań napełnień w autobusach komunikacji aglomeracyjnej przeprowadzonych przez ZiKiT,
 • Inwentaryzacja tras autobusowych przewoźników prywatnych wraz z częstotliwością,
 • Analiza dostępności pieszej i rowerowej do przystanków autobusowych na terenie gminy, ze wskazaniem ewentualnych „białych plam”,
 • Wskazanie potencjalnych inwestycji z zakresu ciągów pieszych i rowerowych poprawiających dostępność do transportu zbiorowego na terenie gminy,
 • Analiza możliwości wyznaczenia nowych parkingów Park+Ride, Bike+Ride oraz Kiss+Ride na terenie gminy w sąsiedztwie przystanków kolejowych lub autobusowych,
 • Koncepcja obsługi gminy komunikacją autobusową,
 • Propozycja działań miękkich w celu promowania podróży transportem zbiorowym, pieszych i rowerowych,

Nazwa: Plan Mobilności dla Gminy Słomniki

Klient: Urząd Miejski w Słomnikach

Zakończenie: luty 2017

Charakterystyka projektu:

 • Przeprowadzenie ankiet zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gminy Słomniki za pomocą wywiadów w gospodarstwach domowych, proporcjonalnie do obszarów zamieszkania wraz z analizą wyników i raportem końcowym (próba co najmniej 6%)
 • Pomiary liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach kolejowych Niedźwiedź, Słomniki Miasto, Słomniki oraz Smroków, w ciągu jednego dnia roboczego - wszystkie pociągi,
 • Analiza wyników badań napełnień w autobusach komunikacji aglomeracyjnej przeprowadzonych przez ZiKiT,
 • Inwentaryzacja tras autobusowych przewoźników prywatnych wraz z częstotliwością,
 • Analiza dostępności pieszej i rowerowej do przystanków kolejowych oraz autobusowych na terenie gminy, ze wskazaniem ewentualnych „białych plam”,
 • Wskazanie potencjalnych inwestycji z zakresu ciągów pieszych i rowerowych poprawiających dostępność do transportu zbiorowego na terenie gminy,
 • Analiza możliwości wyznaczenia nowych parkingów Park+Ride, Bike+Ride oraz Kiss+Ride na terenie gminy w sąsiedztwie przystanków kolejowych lub autobusowych,
 • Koncepcja obsługi gminy komunikacją autobusową,
 • Opracowanie szacunkowych prognoz wpływu podejmowanych działań zawartych w Planie Mobilności na zmniejszenie natężenia ruchu drogowego,
 • Propozycja działań miękkich w celu promowania podróży transportem zbiorowym, pieszych i rowerowych,

Nazwa: Studium Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Bochnia

Klient: Gmina Miasto Bochnia

Zakończenie: grudzień 2016

Charakterystyka projektu:

 • Analiza możliwości upłynnienia ruchu na terenie Miasta Bochni
 • Analiza podstawowych problemów komunikacyjnych na obszarze wstępnie planowanym do rewitalizacji w ścisłym centrum Bochni
 • Wskazanie rozwiązań dotyczących zwiększenia ilości miejsc parkingowych, zwłaszcza w obrębie Śródmieścia Bochni
 • Propozycja rozwiązań dedykowanych ruchowi rowerowemu przez wykonanie ścieżek rowerowych lub wydzielenie pasów ruchu dla rowerów, budowę parkingów przesiadkowych typu bike & ride
 • Propozycja koncepcyjna i ocena zasadności utworzenia intermodalnego węzła integrującego/przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Bochnia

Nazwa: Plan Mobilności dla Miasta i Gminy Wieliczka

Klient: Gmina Wieliczka

Zakończenie: październik 2016

Charakterystyka projektu:

 • Przeprowadzenie badań ankietowych zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gminy Wieliczka za pomocą wywiadów w gospodarstwach domowych, proporcjonalnie do obszarów zamieszkania wraz z analizą wyników i raportem końcowym (3% próba),
 • Pomiary liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach kolejowych na terenie Gminy, w ciągu jednego dnia roboczego
 • Analiza parkowania: badania rotacji na wybranych 4 ulicach w centrum miasta, badania rotacji na P+R Park oraz identyfikacja źródła podróży i preferencji w wyborze środka,
 • Analiza wyników badań napełnień w autobusach komunikacji aglomeracyjnej przeprowadzonych przez ZiKiT,
 • Analiza dostępności pieszej i rowerowej do przystanków kolejowych oraz autobusowych na terenie Gminy, ze wskazaniem ewentualnych „białych plam”,
 • Koncepcja sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Wieliczka wraz z analizą planów gmin sąsiednich. Wskazanie potencjalnych inwestycji z zakresu ciągów pieszych i rowerowych poprawiających dostępność do transportu zbiorowego na terenie Gminy,
 • Analiza możliwości wyznaczenia nowych parkingów P+R, B+R oraz K+R na terenie Gminy w   sąsiedztwie przystanków kolejowych lub autobusowych w tym węzłów przesiadkowych na terenie gminy,
 • Propozycja działań miękkich w celu promowania podróży transportem zbiorowym, pieszych i rowerowych.
 • Koncepcja obsługi Gminy komunikacją autobusową.

Nazwa: Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice

Klient: Miasto Katowice

Zakończenie: maj 2016

Charakterystyka projektu:

 • Przeprowadzenie badań ankietowych wraz z raportem i syntezą wyników
 • Pomiary w transporcie zbiorowym i indywidualnym
 • Budowa modelu symulacyjnego Katowic
 • Opracowanie prognoz ruchu
 • Diagnoza systemu transportowego miasta Katowice
 • Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice
 • Opracowanie wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice

Nazwa: Plan Mobilności dla Gminy Niepołomice

Klient: Gmina Niepołomice

Zakończenie: kwiecień 2016

Charakterystyka projektu:

 • Przeprowadzenie ankiet zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gminy Niepołomice za pomocą wywiadów w gospodarstwach domowych, proporcjonalnie do obszarów zamieszkania wraz z analizą wyników i raportem końcowym (próba 5%),
 • Pomiary liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach kolejowych Podłęże oraz Staniątki, w ciągu jednego dnia roboczego - wszystkie pociągi,
 • Analiza parkowania: badania rotacji na wybranych czterech ulicach w centrum miasta, oraz w sąsiedztwie przystanków kolejowych i wybranych pięciu autobusowych w kontekście nieformalnych podróży P+R,
 • Analiza wyników badań napełnień w autobusach komunikacji aglomeracyjnej przeprowadzonych przez ZiKiT,
 • Inwentaryzacja tras autobusowych przewoźników prywatnych wraz z częstotliwością,
 • Analiza dostępności pieszej i rowerowej do przystanków kolejowych oraz autobusowych na terenie Gminy, ze wskazaniem ewentualnych „białych plam”,
 • Wskazanie potencjalnych inwestycji z zakresu ciągów pieszych i rowerowych poprawiających dostępność do transportu zbiorowego na terenie Gminy,
 • Analiza możliwości wyznaczenia nowych parkingów Park+Ride, Bike+Ride oraz Kiss+Ride na terenie Gminy w sąsiedztwie przystanków kolejowych lub autobusowych,
 • Koncepcja obsługi Gminy komunikacją autobusową,
 • Propozycja działań miękkich w celu promowania podróży transportem zbiorowym, pieszych i rowerowych.

Nazwa: Studium Powiatu Tureckiego

Klient: Gmina Miejska Turek

Zakończenie: październik 2015

Charakterystyka projektu:

 • Ocena stanu technicznego systemu komunikacyjnego - ocena i prognozy potrzeb przewozowych,
 • Zebranie informacji o powiecie w celu stworzenia prognozy ruchu (analiza terenów zurbanizowanych stanowiących potencjał ruchotwórczy, informacje o mieszkańcach, ich zatrudnieniu, bilans dojazdów i wyjazdów do pracy, również poza powiat),
 • Badania i ocena funkcjonowania systemu komunikacyjnego (z uwzględnieniem wcześniejszych badań wykonanych przez gminy i powiat),
 • Podsumowanie wyników pomiarów ruchu wraz z ich oceną,
 • Opracowanie modeli dla stanu istniejącego prognoza "0" i ocena funkcjonowania sieci komunikacyjnej i zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców w stanie istniejącym,
 • Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju systemu komunikacyjnego,
 • Opracowanie koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego powiatu dla stanu prognozowanego i perspektywicznego.

Nazwa: Studium Aglomeracji Rybnickiej

Klient: Miasto Rybnik

Zakończenie: czerwiec 2015

Charakterystyka projektu:

 • Wprowadzenie danych o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i centrach logistycznych (założenia funkcjonalno-programowe pracy obiektów, pomiar generowanego ruchu),
 • Badania zachowań komunikacyjnych znaczących zakładów pracy w zakresie organizacji przewozów pracowniczych i przewozów towarów,
 • Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców obszaru opracowania w gospodarstwach domowych (próba badania ankietowego – 3% populacji, tj. około 6000 gospodarstw domowych),
 • Wprowadzenie do Systemu Informacji o Terenie (SIT) danych przestrzennych ze Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP), Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), strategii oraz studiów komunikacyjnych/ transportowych jednostek administracyjnych wchodzących w skład obszaru opracowania,
 • Pomiary natężenia ruchu drogowego,
 • Pomiary napełnień środków transportu zbiorowego,
 • Zakodowanie danych sieciowych i ruchowych od przewoźników działających na terenie aglomeracji oraz jej BOF (kodowanie: sieci, linie, rozkłady jazdy),
 • Multimodalny model ruchu w stanie istniejącym wraz z jego walidacją,
 • Opracowanie multimodalnego, wariantowego systemu transportu osób (indywidualnego, w tym rowerowego i zbiorowego) oraz ładunków,
 • Analiza stanu istniejącego,
 • Analizy procesów demograficznych,
 • Opracowanie wariantowych danych do rejonów komunikacyjnych z uwzględnieniem procesów demograficznych, procesów deglomeracyjnych, analizy atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, analizy chłonności nowych terenów inwestycyjnych wg trzech scenariuszy rozwojowych: optymistycznego (pozytywnego), pesymistycznego (negatywnego) oraz neutralnego (realistycznego),
 • Opracowanie wielokryterialnych analiz wariantów układu drogowo-ulicznego dla obszaru opracowania z uwzględnieniem wskazań Białej Księgi Transportu.

Nazwa: Polityka transportowa Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg, Gminę Ustronie Morskie

Klient: Gmina Miasto Kołobrzeg

Zakończenie: marzec 2015

Charakterystyka projektu:

 • Pomiary natężenia ruchu drogowego
 • Pomiary tranzytu
 • Badania ankietowe mieszkańców obszaru
 • Ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej
 • Ocena infrastruktury rowerowej i drogowej
 • Charakterystyka stanu istniejącego
 • Model ruchu
 • Wielowariantowa koncepcja systemu transportowego NOF
 • Rozwój sieci drogowej NOF, transportu zbiorowego
 • Propozycja nowego systemu transportu zbiorowego – Lekka Kolej Nadmorska
 • Polityka parkingowa
 • Docelowy układ systemu dróg rowerowych
 • Prognozy ruchu