Plan transportowy

Plan transportowy

Przemyślana organizacja usług użyteczności publicznej podstawą zrównoważonego rozwoju.

Plan transportowy powstaje zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 684).

i

Podstawowym celem Planu transportowego jest zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w sposób prowadzący do podniesienia dostępności transportowo-komunikacyjnej, w tym dostosowanie systemu transportu publicznego do potrzeb mieszkańców. Plan transportowy przyczynia się do realizacji wyzwań transportowych określonych w dokumentach strategicznych. W dokumencie zakłada się zwiększenie roli integracji transportu zbiorowego, a także wzrost udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych.

Zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Plan transportowy określa:

  • sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej wraz z częścią graficzną,
  • ocenę i prognozy potrzeb przewozowych,
  • przewidywane finansowanie usług przewozowych,
  • preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu,
  • zasady organizacji rynku przewozów,
  • pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
  • przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.
  • kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Plan Transportowy jest punktem wyjściowym do kompleksowego spojrzenia na system transportowy danego obszaru i uporządkowania go według założonych kryteriów. Przyjęcie dokumentu przez organ kompetentny zobowiązuje do realizacji zawartych w nim zapisów.

Aktualności

[fts_facebook id=232988326743817 posts_displayed=page_only height=550px type=page]