Aktualności

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA KIELC I KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (SUMP KOF) - FINALNY DOKUMENT

Pragniemy przedstawić Państwu finalny dokument dotyczący Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF)

W ramach projektu, nasz zespół ekspertów przeprowadził kompleksowe badania, w tym badania ankietowe, które pozwoliły nam zrozumieć oczekiwania i potrzeby mieszkańców w zakresie mobilności. Ponadto, dokonaliśmy dogłębnej analizy natężenia ruchu, badaliśmy potoki pasażerskie, a także przeprowadziliśmy wywiady z istotnymi interesariuszami, w tym organizacjami społecznymi, jednostkami miejskimi i przedsiębiorstwami.

Efektem tych badań oraz przeprowadzonych analiz był Raport Diagnostyczno-Strategiczny. Raport ten stanowił podstawę naszych dalszych działań i dostarczył wiedzę, w którym kierunku powinien rozwijać się Kielecki Obszar Funkcjonalny.

Od samego początku projektu postawiliśmy na aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej. Organizowaliśmy liczne spotkania i warsztaty w ramach konsultacji społecznych, które zaowocowały cennymi informacjami, przyczyniającymi się do efektywnego kształtowania Planu. Wspólnie z mieszkańcami oraz grupą roboczą, składającą się z przedstawicieli Urzędu Miasta w Kielcach, jednostek miejskich oraz Gmin KOF opracowaliśmy projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Materiały dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF) są do pobrania poniżej:

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF)

Załącznik do SUMP

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA KIELC I KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (SUMP KOF) - PROJEKT SUMP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Pragniemy przedstawić Państwu zaawansowany etap projektu dotyczącego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF). Nasza inicjatywa rozpoczęła się we wrześniu 2022 roku i od tego czasu zgromadziliśmy szereg danych, analiz oraz wiedzy eksperckiej, mających na celu wspieranie rozwoju zrównoważonej mobilności w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym.

W ramach projektu, nasz zespół ekspertów przeprowadził kompleksowe badania, w tym badania ankietowe, które pozwoliły nam zrozumieć oczekiwania i potrzeby mieszkańców w zakresie mobilności. Ponadto, dokonaliśmy dogłębnej analizy natężenia ruchu, badaliśmy potoki pasażerskie, a także przeprowadziliśmy wywiady z istotnymi interesariuszami, w tym organizacjami społecznymi, jednostkami miejskimi i przedsiębiorstwami.

Efektem tych badań oraz przeprowadzonych analiz był Raport Diagnostyczno-Strategiczny. Raport ten stanowił podstawę naszych dalszych działań i dostarczył wiedzę, w którym kierunku powinien rozwijać się Kielecki Obszar Funkcjonalny.

Od samego początku projektu postawiliśmy na aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej. Organizowaliśmy liczne spotkania i warsztaty w ramach konsultacji społecznych, które zaowocowały cennymi informacjami, przyczyniającymi się do efektywnego kształtowania Planu. Wspólnie z mieszkańcami oraz grupą roboczą, składającą się z przedstawicieli Urzędu Miasta w Kielcach, jednostek miejskich oraz Gmin KOF opracowaliśmy projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Obecnie, stajemy przed ostatnią fazą projektu, która koncentruje się na poddaniu Konsultacjom Społecznym Projektu SUMP wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Poniżej znajduje się wykaz dokumentów do pobrania oraz formularz do zgłaszania uwag, który należy odesłać na adres office@viavistula.pl :

 • Projekt SUMP
 • Synteza SUMP
 • Streszczenie SUMP
 • Prognoza Oddziaływania na Środowisko
 • Formularz do zgłaszania uwag

Powyższe materiały wraz z formularzem do zgłaszania uwag można pobrać tutaj.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w ostatnich Konsultacjach Społecznych, na których zostanie zaprezentowany projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w tym również odniesienie do Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Spotkanie Online na Platformie Microsoft Teams:

🗓️ Data: 8 sierpnia, godzina 17:30📍 Platforma MS Teams ➡️ Nagranie ze spotkania

Spotkanie Stacjonarne w Kielcach:

🗓️ Data: 10 sierpnia, godzina 17:30📍 Miejsce: Kielce, ul. Rynek 1 (Sala Konferencyjna Rady Miasta)

Kolejne Spotkanie Online na Platformie Microsoft Teams:

🗓️ Data: 17 sierpnia, godzina 17:30📍 Platforma MS Teams ➡️ https://tiny.pl/c7b9f

CYKL SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH Z MIESZKAŃCAMI KOF

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kielc oraz gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na cykl spotkań warsztatowych ze społeczeństwem w ramach kolejnego etapu prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego!

W dniach 12-13 kwietnia bieżącego roku odbędzie się szereg spotkań warsztatowych dotyczących transportu i mobilności. Zapraszamy na spotkania wszystkich zainteresowanych, nie obowiązuje rejestracja ani zapisy. Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączonej grafice.

Obecnie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej posiada wstępny zarys, w którym zawarta jest wizja rozwoju obszaru, cele strategiczne oraz działania z nimi powiązane. Celem spotkań jest wspólna analiza i dyskusja nad zasadnością zawarcia w dokumencie poszczególnych działań oraz ich priorytezacją.

Na podstawie Raportu Diagnostyczno – Strategicznego opracowano następujące cele strategiczne dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego:

 • Zapewnienie szybkiego, sprawnego i atrakcyjnego systemu publicznego transportu zbiorowego z integracją przestrzenną, taryfową i czasową środków transportu oraz stworzenie szkieletu systemu transportowego opartego na węzłach przesiadkowych, które poprawią jakość publicznego transportu zbiorowego
 • Nowoczesny, niskoemisyjny transport w KOF uwzględniający elektromobilność i bezemisyjność
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z dążeniem do realizacji wizji zero, ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego
 • Poprawa atrakcyjności infrastruktury rowerowej
 • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości KOF oraz zagospodarowanie przestrzenne zorientowane na system transportowy
 • Poprawa funkcjonalności oraz estetyki przestrzeni miejskich w obszarach centralnych z dążeniem do realizacji idei miast 15 – minutowych, likwidacja miejskiej wyspy ciepła i reorganizacja systemu transportowego w centrum większych miast

W trakcie spotkań analizie poddane zostaną działania, które zostały zapisane we wstępnym projekcie Planu. Wśród najpopularniejszych rozwiązań znalazły się m.in.:

 • uruchomienie szybkich linii dowozowych do stacji kolejowych lub punktów przesiadkowych
 • integracja czasowo-przestrzenna węzłów na granicach miasta z Dworcem Autobusowym
 • integracja taryfowo-biletowa wszystkich przewoźników
 • wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu progi zwalniające, zawężenia przekrojów, wyniesione skrzyżowania
 • organizacja sygnalizacji świetlnej na problematycznych skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
 • inwestycje infrastrukturalne zapewniające ciągłość dróg dla rowerów oraz wprowadzanie zieleni
 • rozwój Systemu Roweru Miejskiego w tym roweru elektrycznego i roweru cargo
 • uspokojenie ruchu na ciągach drogowych w centrum miejscowości – przekształcenia funkcjonalne ulic celem ograniczenia ruchu, zawężenia przekrojów ulicznych
 • zazielenianie przestrzeni miejskiej, w tym dróg dla pieszych, dróg dla rowerów i ulic

Jeżeli chcą mieć Państwo wpływ na powyższe działania lub zaproponować własne serdecznie zapraszamy na spotkania z naszym zespołem! Podczas spotkań będzie można wyrazić swoją opinię na temat szeroko pojętej mobilności oraz skonsultować pakiet działań w ramach poszczególnych celów strategicznych. Spotkania warsztatowe będą miały charakter stolikowy, gdzie każdy z Państwa będzie mógł odnieść się do zaproponowanych działań na przygotowanych mapach.

WR-D-12 Wytyczne wykonywania pomiarów ruchu drogowego

WR-D-12 podejmują próbę ujednolicenia i ustandaryzowania podejścia do wykonywania pomiarów ruchu drogowego z uwzględnieniem możliwych sposobów prezentacji, archiwizacji i udostępniania danych. Integralną częścią tego zeszytu są załączniki w wersji edytowalnej zawierające m.in. propozycje wzorów: formularzy pomiarowych, zestawień tabelarycznych, struktury baz danych pomiarowych.

Stanowią jedno z serii opracowań, które wchodzą w skał Wzorców i Standardów (WiS) rekomendowanych do stosowania przez ministra właściwego do spraw transportu.

WiS pełnią rolę jednego ze zbiorów wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Ich celem jest wspomaganie projektantów, zarządców dróg i całej administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawców w ich codziennej pracy, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszej, aktualnej, sprawdzonej i jednoznacznie sformułowanej wiedzy technicznej w drogownictwie.

Opracowanie jest dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury w zakładce "WR-D", sekcja "Sieć dróg i ruch drogowy": https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Firma VIA VISTULA aktualnie realizuje Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) m.in. dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia.

SUMP KOF - Raport diagnostyczno-strategiczny

W ramach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego zostały opracowane:

 • Badania ruchu drogowego (raport dostępny tutaj);
 • Raport diagnostyczno-strategiczny, który jest dostępny do pobrania tutaj.
 • Załącznik nr 1 do Raportu diagnostyczno-strategicznego, który jest dostępny do pobrania tutaj.

Dokument został opracowany na podstawie rozbudowanej, wielotorowej analizy stanu istniejącego, w tym analizy dokumentów strategicznych, ankiet zachowań transportowych i badań transportowych przeprowadzonych w 2022 i 2023 roku oraz na podstawie inwentaryzacji terenowej i wizyt w obszarze. W ramach niniejszego dokumentu wykonano zestaw analiz  opisujących  badane obszary strategiczne, gdzie dla rozważanych działań i docelowych produktów, jakie wytworzone zostać powinny wraz z kompleksowym opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawiono pakiet produktów analitycznych

Po więcej bieżących informacji z naszej działalności zapraszamy na nasz fanpage na portalu Facebook